Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje – padaryti būstą prieinamą kiekvienam, turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais, numatanti bendradarbiavimo modelius, – kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė – už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį – jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB „Swedbank“;
UAB Urbo bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas „Snoras“;
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

Mūsų naujienos

2024-02-08 Informacija apie teisę kreiptis dėl sumokėtos draudimo įmokos dalies grąžinimo

Pranešimas draudėjams apie teisę kreiptis dėl sumokėtos draudimo įmokos dalies grąžinimo draudimo sutarčiai pasibaigus anksčiau joje nustatyto termino (taikoma draudimo sutartims, pasibaigusioms nuo 2023 m. sausio 1 d.)

2024 m. vasario 6 d.

Informuojame draudėjus apie galimybę kreiptis į UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) ir įgyvendinti teisę susigrąžinti sumokėtos draudimo įmokos dalį tuo atveju, jeigu su Jumis sudaryta būsto kredito draudimo sutartis yra pasibaigusi anksčiau joje nurodyto termino.

Jeigu Jūsų situacija atitinka visas šias aplinkybes:

-       Jūs sudarėte būsto kredito draudimo sutartį su Bendrove pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004;

-       Jūs grąžinote bankui visą būsto kreditą arba reikšmingą jo dalį anksčiau būsto kreditavimo sutartyje nustatyto grąžinimo termino pabaigos, kas atitinkamai lėmė, kad sudaryta būsto kredito draudimo sutartis pasibaigė anksčiau joje nurodyto termino atitinkamų Būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 004 nustatyta tvarka (t.y. Jums grąžinus visą būsto kreditą bankui anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos arba negrąžinto būsto kredito dydžio ir įkeisto pagal būsto kreditavimo sutartį nekilnojamojo turto rinkos vertės santykiui pasiekus 66 procentus anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos);

-       su Jumis sudaryta būsto kredito draudimo sutartis pasibaigė anksčiau joje nurodyto termino nuo 2023 metų;

-       Jūs iki šiol nesikreipėte į Bendrovę su prašymu dėl draudimo įmokos dalies pagal anksčiau draudimo sutartyje nurodyto termino pasibaigusią draudimo sutartį grąžinimo;

k v i e č i a m e Jus kreiptis į Bendrovę žemiau pateiktais kontaktais su tikslu išsiaiškinti konkrečią Jūsų situaciją bei, esant draudimo sutartyje nurodytam teisiniam pagrindui, susigrąžinti dalį Jūsų sumokėtos draudimo įmokos.

Mūsų kontaktai pasiteirauti: +370 640 23922, +370 616 17113 arba +370 655 99610; el. p. bpd@bpd.lt

Draudimo įmokos dalis draudėjui būtų grąžinama per 10 darbo dienų, kai Bendrovė gauna draudėjo (jei draudėjai buvo keli – visų draudėjų) užpildytą ir pasirašytą prašymą grąžinti draudimo įmokos dalį (pavyzdinės formos skelbiamos čia), kurį galite pateikti Bendrovei el. paštu bpd@bpd.lt arba paštu, adresu Ulonų g. 5, Vilnius.

Jei dėl šio pranešimo ar draudimo įmokos dalies grąžinimo galimybių turite klausimų ar norite pasitikslinti, maloniai prašome susisiekti +370 640 23922, +370 616 17113 arba +370 655 99610; el. p. bpd@bpd.lt.

Šis Bendrovės skelbimas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

_______________________

Šiame pranešime pateikta informacija negali būti vertinama kaip įpareigojanti ar imperatyvi ir Bendrovės nuožiūra bet kuriuo metu gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas grąžinti draudimo įmokos dalį. Bendrovės įsipareigojimai grąžinti draudėjui Jo sumokėtos draudimo įmokos dalį gali atsirasti tik būsto kredito draudimo sutarties, sudarytos su draudėju, pagrindu ir tik būsto kredito draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Bendrovė neapsiima atlyginti jokių išlaidų ir/ar nuostolių, kuriuos asmenys patyrė ar gali patirti dėl Bendrovės sprendimų, susijusių su šiuo pranešimu ir/ar draudimo įmokų dalies grąžinimo klausimu.


 

2023-10-11 Paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba

(2023-09-04)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymu Nr. 1K-287
, kuris įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 3 d., ketverių metų kadencijai buvo paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba, kurią sudaro trys nepriklausomi valdybos nariai - Giedrė Gečiauskienė, Saulius Jokubaitis, Šarūnas Nedzinskas ir du LR Finansų ministerijos deleguoti nariai - Vilija Petronienė ir Lolita Šumskaitė.

UAB „Būsto paskolą draudimas“ valdybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu bendrovės valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.

2023-05-15 UAB BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS VALDYBOS NARIŲ (VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR KITO ASMENS) ATRANKA

 2023-05-15

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė), bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, 2 (dviejų) valdybos narių (valstybės tarnautojo ar kito asmens, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnio 3 dalį) pareigas.

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Valstybės lūkesčiai įmonei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

Asmenų parinkimo procedūra į Bendrovės valdybos narių pareigas vykdoma vadovaujantis Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-45 „Dėl asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“.

Nario veiklos laikotarpis: 4 metų kadencija.

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Reikalavimai kandidatui (valstybės tarnautojui ar kitam asmeniui, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį) pretenduojančiam tapti Bendrovės valdybos nariu:

Bendrieji reikalavimai:

1.    aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.    kandidatas turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.    kandidatui turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.    kandidatas per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

5.    kandidatas negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

6.    kandidatas negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

7.    kandidatas negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys;

8.    kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Specialieji reikalavimai:

1.    ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis;

2.    Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių bendrovės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;

3.    Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas ją taikyti praktikoje.

Kitas asmuo, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį, be nurodytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, taip pat turėtų atitikti ir šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

1. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

2. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

1. darbo patirtis bendrovių ar įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros srityje;

2. lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;

3. strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinios.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraiška dalyvauti  parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija;

2. Gyvenimo aprašymas;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

4. Motyvacinis laiškas parinkimo procedūrų komisijai;  

5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023 m. gegužės 31 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.    Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.    Elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 


Dokumentų pateikimo vieta:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius, el.p. egle.tenene@finmin.lt.

Atsakingi už parinkimo procedūros dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis parinkimo procedūros atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. egle.tenene@finmin.lt.

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigos darbo laiku.

 

Statistika

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien58
mod_vvisit_counterViso296633